Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

So sánh variable, constant, literal


  • Variable: là tên của vị trí trong memory nơi  lưu giá trị  để sử dụng.
  • Constant: Giống như biến nhưng nhưng không thể thay đổi giá trị sau khi khai báo.
  • Literal: là giá trị được gán cho biến hay constant.
Ví dụ: Trong Javascript ta khai báo:
var myVar = 10; // myVar là variable, 10 là literal.
const myConstant = 50; // myConstant là Constant , 50 là literal.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét