Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Tự học Javascript (phần 1): variables,literals

1. VARIABLES
Biến dùng để lưu trữ 1 giá trị trong Javascript
Khai báo biến: dùng ký tự var để khai báo biến: var x = 3;, var name = 'Join';
Một biến được khai báo nhưng không gán giá trị thì sẽ là undefined
NaN được trả về khi 1 hàm toán học tính toán thất bại hay convert sang number lỗi. VD: parseInt('aa') => NaN
Trong javascript có thể sử dụng biến trước khi khai báo mà không gây ra lỗi, gọi là hoisting
VD: console.log(x); // x sẽ có giá trị là undefined
var x = 3; // x sẽ có giá trị là 3
const dùng để khai báo 1 hằng số ( giá trị cố định cho biến Constant )
const f = 50;
Tên của Constant không được trùng với tên hàm, tên biến.
const có thuộc tính giống như 1 biến

2. LITERALS
Literal (giá trị gán cho biến) trong Javascript
1. Array:

 • Array có thể chứ 0 hoặc nhiều phần tử.
 • Chiều dài mảng tùy thuộc vào số lượng phần tử trong mảng.
 • Cấu trúc khai báo giống như biến. VD: var myArray = ['a','b',1];
 • Array có thể chứ nhiều kiểu dữ liệu cùng lúc, vừa number, vừa string.. VD: var myArray = ['a','b',1];
 • Nếu đặt 2 dấu phẩy liền nhau trong Array, thì phần tử giữa 2 dấu phẩy là undefined. VD: var myArray = ['a',,1] // myArray[1] = undefined
2. Object

 • Là một danh sách các cặp dữ liệu dạng key - values, cách nhau bằng dấu phẩy. VD: var myObject = {name: 'Join', age: 25}
 • Để truy cập dữ liệu trong 1 object có 2 cách
  • C1: object[key]. VD: myObject["name"] // Join
  • C2: object.key. VD: myObject.name // Join

Chú ý: key có thể là 1 string hoặc 1 number. VD: var myObject = {1: 'One', 2: "Two"}
Nếu key là 1 số thì không thể truy cập dữ liệu bằng cách object.name. VD: myObject.2 // error

3. String
string trong javascript được khai báo trong ngoặc kép "" hoặc ngoặc đơn ''
string literal có thể sử dụng các hàm của string object vì javascript tự động convert string literal sang string object tạm, gọi hàm và huỷ string object tạm đó

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

So sánh variable, constant, literal


 • Variable: là tên của vị trí trong memory nơi  lưu giá trị  để sử dụng.
 • Constant: Giống như biến nhưng nhưng không thể thay đổi giá trị sau khi khai báo.
 • Literal: là giá trị được gán cho biến hay constant.
Ví dụ: Trong Javascript ta khai báo:
var myVar = 10; // myVar là variable, 10 là literal.
const myConstant = 50; // myConstant là Constant , 50 là literal.